Przygotowanie pedagogiczne dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Przygotowanie pedagogiczne dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

CEL STUDIÓW

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie umożliwiającym pracę w szkole w charakterze nauczyciela. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu współczesnej psychologii, pedagogiki i socjologii oraz najnowszych tendencji w kształtowaniu nauczycieli, funkcji i zadań nauczyciela wynikających z wymogów reformy edukacji w Polsce.

ADRESACI STUDIÓW

 • studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego są skierowane do nauczycieli posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym
 • absolwentów szkół wyższych, chcących uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczycielskiego

ZAKRES PROGRAMOWY

Program kształcenia ukierunkowany został na zagadnienia obejmujące problematykę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki. Został przygotowany tak, aby umożliwić słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania uczniów, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych, komunikacji interpersonalnej oraz dokonywania ewaluacji swoich działań, zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania profesjonalnej i efektywnej pracy nauczyciela. Otrzymują kwalifikacje pedagogiczne.

Program studiów obejmuje m. in. następujące bloki przedmiotowe:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • psychologia ogólna, rozwojowa, społeczna, wychowawcza
 • umiejętności interpersonalne i komunikacyjne w pracy nauczyciela
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • dydaktyka ogólna – teoretyczne podstawy kształcenia
 • diagnozowanie i ocenianie osiągnięć uczniów
 • metodyka pracy nauczyciela
 • emisja głosu
 • etyka pracy nauczyciela
 • rozwiązywanie konfliktów w grupie
 • planowanie i ewaluowanie pracy
 • organizacja pracy szkoły
 • technologie informacyjne w pracy nauczyciela
 • prawne aspekty funkcjonowania systemu edukacji

Słuchacze zobowiązani są do odbycia 150 godzinnej praktyki pedagogicznej w szkole.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają 3 semestry
 • zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w miesiącu - sobota, niedziela - (w tym 50% zajęć on-line)

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich absolwent uzyska uprawnienia zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. z dn. 2 sierpnia 2019r., poz. 1450.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.