Zamówienia publiczne
Studia podyplomowe

Zamówienia publiczne

 • 00m 00s

Zamówienia publiczne

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie ich podejmowania, zarówno przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania.

ADRESACI STUDIÓW

 • studia skierowane są nie tylko do pracowników komórek, biur zamówień publicznych, ale i osób merytorycznie odpowiedzialnych za opis przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu.
 • uczestnikami zajęć powinni być także pracownicy-wykonawcy, którzy odpowiadają za przygotowanie oferty, lub sami wykonawcy zainteresowani korzystaniem ze środków publicznych.
 • zamówienie publiczne to propozycja studiów dla osób, które nigdy nie brały udziału w procedurach zamówień publicznych, a chcą uzyskać nowe umiejętności umożliwiające zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

PROGRAM STUDIÓW

 • zamówienia publiczne w teorii i praktyce:
 • system zamówień publicznych w Polsce – zarys, cele, zasady
 • zakres podmiotowy prawa zamówień publicznych.
 • tryby udzielania zamówień publicznych (przesłanki, przebieg)
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
 • dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (protokół, sprawozdawczość)
 • umowy w zamówieniach publicznych (typy umów, zawartość, zawieranie, zarządzanie realizacją, aneksowanie)
 • odpowiedzialność za naruszenia Pzp i etyka w zamówieniach publicznych
 • kontrola udzielania zamówień publicznych

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako:

 • specjalista z zakresu zamówień publicznych, mogący skutecznie uczestniczyć w przetargowych i poza przetargowych formach wydatkowania środków publicznych. Uzyskana wiedza prawnicza i kwalifikacje – zdobyte m.in. w trakcie zajęć praktycznych – będą mogły być wykorzystywane w procesie zamówieniowym realizowanym przez jednostki zatrudniające słuchaczy. Proponowana im forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala na uporządkowanie i bliższe poznanie materii normatywnej, która podlega częstym zmianom, wynikającym m.in. z chęci stworzenia przez krajowego prawodawcę jak najlepszych instrumentów szybkiego i skutecznego wykorzystywania środków unijnych przez Polskę.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają dwa semestry – 180 godzin (w tym 50% zajęć on-line)
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,
 • poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem,
 • po zakończeniu zajęć słuchacz broni pracę dyplomową.

Informacje dodatkowe

studia podyplomowe

Podobne kursy

Yoga for Pregnants

Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.