Koło naukowe

bezpieczeństwo

Koło Naukowe Bezpieczeństwo
Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna
Rok akademicki 2020/2021

Koło Naukowe Bezpieczeństwo powstało na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych głownie z inicjatywy studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Administracja. Nauka o bezpieczeństwie jest interdyscyplinarna dlatego też, że członkami SKNB mogą zostać również studenci innych kierunków, wiec może warto tutaj tez o tym wspomnieć
Celem działalności SKN B przewidzianym w jego regulaminie jest poszerzanie wiedzy z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego. Ważnym celem tej inicjatywy jest nabywanie, przekazywanie, promowanie i rozwijanie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, nabywanie, przekazywanie, promowanie i rozwijanie wiedzy eksperckiej na temat bezpieczeństwa jako przedmiotu naukowego poznania, kształtowanie, rozwijanie i promowanie postaw prospołecznych.
Koło pomaga studentom w zaplanowaniu przyszłej ścieżki kariery zawodowej w nowoczesnych organizacjach ukierunkowanych na doskonalenie między innymi systemów zarządzania bezpieczeństwem. Jest ono adresowane do wszystkich zainteresowanych pogłębianiem i dzieleniem się wiedzą z tego zakresu oraz jej praktycznym wykorzystaniem w środowisku związanym z bezpieczeństwem poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz spotkaniach. Ponadto celem działania Koła Naukowego Bezpieczeństwo jest: 

 1. prowadzenie projektów badawczych dotyczących bezpieczeństwa i poczucia
 2. bezpieczeństwa pojedynczych podmiotów oraz społeczności lokalnych;
 3. rozpowszechnianie osiągnięć i działań naukowych prowadzonych w obszarach związanych bezpieczeństwem i poczuciem bezpieczeństwa;
 4. współpraca z innymi kołami naukowymi i integracja środowisk akademickich;
 5. wspieranie akcji o charakterze charytatywnym.


Tematyka, która będzie poruszana w roku akademicki 2020/21 na spotkaniach SKN B:

 1. Mowa nienawiści - debata międzywydziałowa.
 2. Poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
 3. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - wykład
 4. Patologie społeczne – zagrożenie czy wyzwanie dla bezpieczeństwa społecznego.
 5. Poczucie bezpieczeństwa jako wynik upowszechniania umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Zależnie od sytuacji epidemiologicznej, planowane są również przedsięwzięcia praktyczne przybliżające funkcjonowanie instytucji zapewniających bezpieczeństwo oraz działania związane z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi. Działanie te polegałyby np. na wizytach studyjnych w urzędach, organizacjach państwowych, samorządowych i prywatnych odpowiedzialnych m.in. za zarządzanie kryzysowe i zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej

Zapraszamy Studentów, chcących włączyć się w działalność Koła Bezpieczeństwo, którego opiekunem jest dr inż. Hanna Mierzejewska. kontakt: mierzejewskahanna@wp.pl

Wydziałowa Debata „Mowa nienawiści – jak się przeciwstawiać?” w formule on-line

W dniu 10.12.2020 r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych odbyła się Wydziałowa Debata „Mowa nienawiści – jak się jej przeciwstawiać?”.
Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Koło Naukowe „Bezpieczeństwo”, a głównym celem jaki przyświecał organizatorom była chęć pochylenia się nad zagadnieniem tzw. „hejtu”, który stanowi poważny problem zarówno w relacjach rówieśniczych współczesnej młodzieży, ale również bardzo często „mowa nienawiści” przenika do debaty społecznej, której wszyscy jesteśmy obserwatorami bądź uczestnikami. 
Dlatego też, studenci Koła Naukowego wraz z jego opiekunem dr inż. Hanną Mierzejewską podjęli wysiłek poprowadzenia interdyscyplinarnej dyskusji wśród społeczności akademickiej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej, polegającej na konfrontacji poglądów z perspektywy różnych dyscyplin naukowych oraz wspólne zastanowienia się nad sposobami przeciwdziałania temu zjawisku.  

Spotkanie miało innowacyjny charakter i stanowiło wyzwanie organizacyjne dla jego inicjatorów. Po pierwsze odbyło się ono w formule on-line na platformie Zoom, co wynika z zaistniałej sytuacji i obowiązujących w związku z tym ograniczeń. Ponadto w spotkaniu wzięli udział studenci i wykładowcy WAiNS, ale także co jest dla nas bardzo istotne uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu a dokładniej mówiąc uczniowie klasy I C technik analityk z dobrą praktyką „Pragmatyka służby w Policji”, którą Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna objęła swoim patronatem.
Ponadto, w spotkaniu z ramienia EUH-E uczestniczyła także Pani Prorektor ds. Kształcenia dr Izabela Seredocha prof. EUH-E,  Pani prorektor ds. Studenckich dr Anna Skuzińska, która pełni również funkcję koordynatora kierunku psychologia, a także dr Miłosz Jan Kaczyński – koordynator kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja. Z ramienia Zespołu Szkół Technicznych do debaty dołączyły Pani psycholog Justyna Majewska oraz Pani pedagog Zofia Imiołczyk. Warto podkreślić w tym miejscu, że w debacie udział wzięło ponad 50 uczestników.

Debata została podzielona na dwie główne części. W pierwszej części wykładowcy WAiNS zaprezentowali wystąpienia, które stanowiły podbudowę teoretyczną dla podjętej tematyki. Dr inż. Hanna Mierzejewska omówiła wyniki badań przeprowadzonych przez członków Kola Naukowego „Bezpieczeństwo” „Przemoc słowna wśród elbląskiej młodzieży – analiza wyników badań”. Prelekcja wygłoszona przez Panią doktor ogniskowała wokół wyników przeprowadzonych badań na grupie ponad tysiąca respondentów, uczniów Elbląskich szkół podstawowych, którego zagadnieniem węzłowym było zjawisko „mowy nienawiści, jako zagrożenia XXI wieku”. Dr Magdalena Spryszyńska tematem swojego wystąpienia uczyniła „Aspekty psychologiczne bycia ofiarą lub/i sprawcą przemocy słownej”. Konkluzją wystąpienia było zaproponowanie możliwych działań przeciwdziałających temu zjawisku Pani dr Magdalena Spryszyńska zaproponowała następujące działania:

- „Nie karmić trola” – ignorowanie hejterskich wypowiedzi i komentarzy;

- Zgłaszanie administratorom portali, niebezpiecznych, wulgarnych czy obraźliwych treści;

- W sytuacjach trudnych szukanie pomocy wśród osób świadczących profesjonalną pomoc: psychologowie i pedagodzy;

- Zgłaszanie takich sytuacji na policję, zwłaszcza wówczas gdy dochodzi do naruszenia naszych dóbr osobistych, zniesławienia, nawoływania do nienawiści i innych zachowań niezgodnych z prawem.

Temat prelekcji dr Piotra Kulikowskiego brzmiał „Brutalizacja języka współczesnej młodzieży w kontekście doświadczeń zawodowych”. Pan doktor na samym wstępie swojego wystąpienia wyjaśnił, że prezentowane treści poza podstawami teoretycznym w znaczącej części oparte są na doświadczeniach praktycznych, ponieważ jak zauważył od ponad 13 lat pracuje jako wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Po zakończeniu wystąpień odbyła się dyskusja, która ogniskowała wokół głównych pytań, stanowiących podstawę rozmowy między uczestnikami debaty. W trakcie rozmów i wymiany poglądów poszukiwano odpowiedzi na następujące kwestie problemowe:

1. Czy mowa nienawiści to już „norma” czy jeszcze „dewiacja” ?

2. Dlaczego hejt jest obecny w przestrzeni publicznej?

3. Jaką rolę pełni hejt we współczesnej debacie publicznej?

4. Jakimi sposobami można przeciwdziałać hejtowi?

5. Jakie konsekwencje ma mowa nienawiści na stopień poczucia bezpieczeństwa społecznego?

Dyskusja wydawała się nie mieć końca, uczestnicy poruszali nowe tematy lub eksplorowali te, które zostały już podjęte. Jednak jak brzmi porzekadło wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, tak było i w tym przypadku. Zakończeniem debaty obfitowała w konkluzje, które przybrały niemal jednolity charakter. Wszyscy przyznali, że mowa nienawiści, to bardzo poważny problem naszych czasów, którego w żaden sposób nie można bagatelizować. Przeciwstawiać mu się można na wiele sposób jednak, to co możemy robić wszyscy to przede wszystkim starać się ze sobą rozmawiać i co najważniejsze pomimo pewnych różnic szanować się jako uczestników dialogu, ale przede wszystkim jako ludzi.

Z tego miejsca w imieniu Władz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych oraz całej społeczności akademickiej pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom debaty za wspólną ciekawą i kreatywną dyskusję. Potwierdziło to nasze przekonanie, że tego typu przedsięwzięcia są jak najbardziej potrzebne, ponieważ pozwalają na wspólne zrozumienie i niwelowanie barier, jakie czasem tworzą się między młodzieżą a osobami dorosłymi. Patrzymy w przyszłość z nadzieją na kolejne wspólne inicjatywy.

materiał opracował dr Miłosz Kaczyński

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.