Koło naukowe

bezpieczeństwo

Koło Naukowe Bezpieczeństwo
Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna
Rok akademicki 2020/2021

Koło Naukowe Bezpieczeństwo powstało na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych głownie z inicjatywy studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Administracja. Nauka o bezpieczeństwie jest interdyscyplinarna dlatego też, że członkami SKNB mogą zostać również studenci innych kierunków, wiec może warto tutaj tez o tym wspomnieć
Celem działalności SKN B przewidzianym w jego regulaminie jest poszerzanie wiedzy z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego. Ważnym celem tej inicjatywy jest nabywanie, przekazywanie, promowanie i rozwijanie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, nabywanie, przekazywanie, promowanie i rozwijanie wiedzy eksperckiej na temat bezpieczeństwa jako przedmiotu naukowego poznania, kształtowanie, rozwijanie i promowanie postaw prospołecznych.
Koło pomaga studentom w zaplanowaniu przyszłej ścieżki kariery zawodowej w nowoczesnych organizacjach ukierunkowanych na doskonalenie między innymi systemów zarządzania bezpieczeństwem. Jest ono adresowane do wszystkich zainteresowanych pogłębianiem i dzieleniem się wiedzą z tego zakresu oraz jej praktycznym wykorzystaniem w środowisku związanym z bezpieczeństwem poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz spotkaniach. Ponadto celem działania Koła Naukowego Bezpieczeństwo jest: 

 1. prowadzenie projektów badawczych dotyczących bezpieczeństwa i poczucia
 2. bezpieczeństwa pojedynczych podmiotów oraz społeczności lokalnych;
 3. rozpowszechnianie osiągnięć i działań naukowych prowadzonych w obszarach związanych bezpieczeństwem i poczuciem bezpieczeństwa;
 4. współpraca z innymi kołami naukowymi i integracja środowisk akademickich;
 5. wspieranie akcji o charakterze charytatywnym.


Tematyka, która będzie poruszana w roku akademicki 2020/21 na spotkaniach SKN B:

 1. Mowa nienawiści - debata międzywydziałowa.
 2. Poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
 3. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - wykład
 4. Patologie społeczne – zagrożenie czy wyzwanie dla bezpieczeństwa społecznego.
 5. Poczucie bezpieczeństwa jako wynik upowszechniania umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Zależnie od sytuacji epidemiologicznej, planowane są również przedsięwzięcia praktyczne przybliżające funkcjonowanie instytucji zapewniających bezpieczeństwo oraz działania związane z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi. Działanie te polegałyby np. na wizytach studyjnych w urzędach, organizacjach państwowych, samorządowych i prywatnych odpowiedzialnych m.in. za zarządzanie kryzysowe i zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej

Zapraszamy Studentów, chcących włączyć się w działalność Koła Bezpieczeństwo, którego opiekunem jest dr inż. Hanna Mierzejewska. kontakt: mierzejewskahanna@wp.pl

Regulamin

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin usługi newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
1.2. Operatorem Usługi jest Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Lotnicza 2 (dalej „EUH-E”).
1.3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest:
1.3.1. dostęp do sieci Internet,
1.3.2. posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Do korzystania z usługi nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych za wyjątkiem posiadania standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari).

2. PRZEDMIOT USŁUGI
2.1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości zawierających informacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez EUH-E, warunków rekrutacji, nowych wpisów na stronach internetowych EUH-E, a także wydarzeń organizowanych przez EUH-E.
2.2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
2.3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
2.4. Użytkownik akceptując warunki Regulaminu, zawiera umowę świadczenia usługi Newsletter przez Operatora Usługi.

3. WARUNKI KORZYSTANIA
3.1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie Operatora Usługi poda swój adres e-mail, a następnie zaznaczy przycisk wyboru: „Akceptuję warunki Regulaminu i Polityki prywatności” i kliknie przycisk: „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
3.2. Użytkownik rejestrując się do usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Zakazane jest dostarczanie danych osób trzecich, bez ich zgody.
3.3. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowi naruszenie prawa.
3.4. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

4. DANE OSOBOWE
4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter jest Operator Usługi.
4.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie wskazania adresu e-mail do realizowania usługi Newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi przez Operatora Usługi.
4.3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter, której przedmiot określony został w §2.
4.4. Dane osobowe użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
4.5. Odbiorcami danych mogą być podmioty odpowiedzialne za utrzymanie systemów informatycznych odpowiedzialnych za wysyłkę elektronicznego biuletynu dostawca systemu oraz uprawnione podmioty publiczne.
4.6. Dane osobowe przechowywane są do czasu wypowiedzenia umowy na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - obrona przed roszczeniami, do czasu i przedawnienia.
4.7. Dane osobowe dotyczące Użytkowników usługi Newsletter są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
4.8. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. CZAS TRWANIA USŁUGI
5.1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
5.2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym.
5.3. Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub klikając w zamieszczony w treści otrzymywanych wiadomości e-mail link.
5.4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
5.5. Operator Usługi będzie usuwał nieprawidłowe lub nieistniejące adresy e-mail podane przez Użytkowników.

6. REKLAMACJE
6.1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.
6.2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
6.3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.