Koło naukowe

WNoZ

Koło naukowe WNoZ

Koło naukowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu wyodrębnia trzy sekcje:
 
 • sekcja pielęgniarstwa – opiekun mgr H. Nowik, dr M. Lemska
członkowie:
 • Monika Nizio
 • Anna Dobrowolska
 • Hanna Stępniak
 • Milena Chomzy
 • Barbara Bylińska
 • Anna Wajda
 • Marcin Adamiec
 • Agnieszka Swiderska
Cel. Przedstawienie i wprowadzenie w zakres działalności i pracy samorządu zawodowego oraz możliwości prowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie szkoleń zawodowych oraz podnoszenia poziomu wiedzy zdrowotnej w wybranych sektorach życia publicznego oraz instytucjach medycznych.
 
 • sekcja ratownictwa medycznego – opiekun dr Wołoszyn
członkowie:
 • Daria Borys
 • Maciej Jurczak
 • Marcin Rybiński
 • Sylwester Szyluga
 • Kamil Chwietczuk
 • Michał Spychalski
 • Aleksandra Wróbel
 • Bartłomiej Zielonka
 • Milena Brudzy
 • Karol Kosicki
 • Joanna Polcyn
 • Adam Patałuch
 • Magdalena Spych.
Cel. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia teoretyczno-metodologicznego przygotowującego do samodzielnego badania w obszarze ratownictwa medycznego, oraz możliwości czynnego uczestnictwa w procesie zbierania danych podczas badania na temat ,pt .:”Wpływ stosowania dwóch technik uciskania klatki piersiowej na głębokość generowanego ugięcia przedniej ściany klatki piersiowej – obserwacja manekinowa”.
 
 • sekcja fizjoterapii – opiekun dr G. Mańko
członkowie:
 • Natalia Winiczenko
 • Kamil Badewicz
 • Jakub Baranowski
 • Karol Mikusik
 • Hubert Kapowicz
 • Baeta Obana
 • Sławomir Garbowski
 • Aneta Kluczyk
 • Ewelina Sołtkiewicz.

 

Sekcje zostały ukonstytuowane podczas spotkań wprowadzających (grudzień 2019) oraz zostały zaproponowane terminy regularnych konsultacji każdej sekcji, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia i miniwykłady przygotowujące studentów do udziału w pracach nad zagadnieniami proponowanymi przez Opiekunów.


Planowany program pracy koła naukowego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu EUHE w roku akademickim 2019-2020.

Realizacja wymienionych w regulaminie Uczelni EUH-E celów działalności koła naukowego w następujący sposób:

A. Pobudzanie zainteresowania pracą naukową i badawczą w środowisku studenckim oraz organizowanie regularnych spotkań dyskusyjno-naukowych, które przyczynią się do aktywizacji środowiska studenckiego w wymiarze naukowo-badawczym. Spotkania naukowe odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Zakładamy, że w okresie XI-XII.2019 dokonany zostanie wstępny nabór do każdej z wyróżnionej sekcji koła naukowego, który będzie przyczynkiem do aktywizacji przedstawicieli studentów każdego kierunku studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W kolejnym okresie I-V.2020– rozpoczną się regularne spotkania wszystkich sekcji, na których studenci pierwszych lat studiów będą uczestniczącymi obserwatorami oraz współpomysłodawcami zagadnień badawczych eksplorowanych przez studentów starszych roczników. Studenci ostatnich lat będą starali się współtworzyć oraz realizować wspólne autorskie projekty badawcze , które będą np. przyczynkiem do powstawania ich badawczych prac dyplomowych.

W okresie V.-X.2020 – zakładamy (optymistycznie) wstępne realizacje pierwszych badań pilotażowych opartych na autorskich projektach badawczych w każdej z sekcji.

Rozwijanie współpracy między studenckimi kołami naukowymi w uczelni EUHE - nawiązanie współpracy z kołem naukowym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, wspólne spotkania naukowe, które będą przyczynkiem do powstania projektów naukowo-badawczych o charakterze interdyscyplinarnym.

Członkowie Kół Naukowych EUH-E - reprezentanci przyszłej kadry medycznej współpracując z przyszłą kadrą pedagogiczną przy merytorycznym nadzorze kadry naukowej EUH-E mogą tworzyć i realizować wspólne interdyscyplinarne projekty badawcze w zakresie problematyki np: zachorowalności, epidemiologii, profilaktyki, edukacji zdrowotnej oraz wybranych zagadnień związanych z dezorganizacją społeczną oraz promocji prozdrowotnego stylu życia wśród mieszkańców regionu elbląskiego.

Doświadczenie merytoryczno-metodologiczne kadry naukowej i studentów nauk społecznych EUHE może być przyczynkiem do prowadzenia socjologiczno- pedagogicznych badań terenowych w/w problematyce w obrębie całego regionu elbląskiego.

Wybrana tematyka może być również przyczynkiem do rozpoczęcia współpracy z lokalnymi specjalistycznymi instytucjami medycznymi, samorządami oraz stowarzyszeniami tj. np.: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, szpitale lub lokalne stowarzyszenia pacjentów.

Upowszechnianie wstępnych wyników pierwszych zrealizowanych projektów naukowo-badawczych przez studentów należących do koła naukowego WNoZ będzie miało miejsce podczas organizowanej na WNoZ EUH-E konferencji naukowej (która jest planowana w kwietniu 2020), tworząc w programie konferencji wyodrębnioną sesję naukową, poświęconą wyłącznie prezencji prac i wyników badań terenowych przeprowadzonych przez studentów EUHE.

Promocja Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej – może mieć miejsce poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami, instytucjami medycznymi oraz stowarzyszeniami pacjentów w regionie elbląskim, np. uzyskiwanie zgody oraz pomoc w przeprowadzaniu badań terenowych wśród respondentów za pośrednictwem wymienionych podmiotów.

Aktywna współpraca opiekunów sekcji koła z władzami uczelni EUH-E na rzecz rozwoju naukowo-badawczego środowiska studentów w postaci organizacji naukowych sesji plakatowych na terenie uczelni, które będą pokazywać efekty działalności sekcji, a także publikowanie ich na oficjalnych stronach internetowych Uczelni i oficjalnych stronach internetowych lokalnych instytucji medycznych oraz np. w lokalnych mediach.

Powyższe zamierzenia będą wprowadzane w bieżącym roku akademickim i kolejnych latach w zależności od aktywności i zaangażowania studentów.

Regulamin

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin usługi newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
1.2. Operatorem Usługi jest Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Lotnicza 2 (dalej „EUH-E”).
1.3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest:
1.3.1. dostęp do sieci Internet,
1.3.2. posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Do korzystania z usługi nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych za wyjątkiem posiadania standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari).

2. PRZEDMIOT USŁUGI
2.1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości zawierających informacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez EUH-E, warunków rekrutacji, nowych wpisów na stronach internetowych EUH-E, a także wydarzeń organizowanych przez EUH-E.
2.2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
2.3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
2.4. Użytkownik akceptując warunki Regulaminu, zawiera umowę świadczenia usługi Newsletter przez Operatora Usługi.

3. WARUNKI KORZYSTANIA
3.1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie Operatora Usługi poda swój adres e-mail, a następnie zaznaczy przycisk wyboru: „Akceptuję warunki Regulaminu i Polityki prywatności” i kliknie przycisk: „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
3.2. Użytkownik rejestrując się do usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Zakazane jest dostarczanie danych osób trzecich, bez ich zgody.
3.3. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowi naruszenie prawa.
3.4. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

4. DANE OSOBOWE
4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter jest Operator Usługi.
4.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie wskazania adresu e-mail do realizowania usługi Newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi przez Operatora Usługi.
4.3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter, której przedmiot określony został w §2.
4.4. Dane osobowe użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
4.5. Odbiorcami danych mogą być podmioty odpowiedzialne za utrzymanie systemów informatycznych odpowiedzialnych za wysyłkę elektronicznego biuletynu dostawca systemu oraz uprawnione podmioty publiczne.
4.6. Dane osobowe przechowywane są do czasu wypowiedzenia umowy na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - obrona przed roszczeniami, do czasu i przedawnienia.
4.7. Dane osobowe dotyczące Użytkowników usługi Newsletter są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
4.8. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. CZAS TRWANIA USŁUGI
5.1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
5.2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym.
5.3. Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub klikając w zamieszczony w treści otrzymywanych wiadomości e-mail link.
5.4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
5.5. Operator Usługi będzie usuwał nieprawidłowe lub nieistniejące adresy e-mail podane przez Użytkowników.

6. REKLAMACJE
6.1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.
6.2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
6.3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.