Administracja

studia I stopnia

Dlaczego warto studiować administrację na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej?

Administracja

Kluczowym celem kształcenia na kierunku administracja I stopnia jest przygotowanie studenta do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych m.in. z zadaniami publicznymi, realizowanymi przede wszystkim na różnych poziomach administracji rządowej, samorządowej bądź prywatnej, sprawnego posługiwania się metodami i narzędziami wykorzystywanymi w naukach prawnych, w zaawansowanym stopniu wykorzystywania wiedzy w zastosowaniach praktycznych, formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów funkcjonowania administracji oraz realizacji zadań zawodowych w warunkach nie w pełni przewidywalnych, właściwego doboru źródeł i informacji, wykorzystywania w działaniach zawodowych specjalistycznych technologii (także w komunikacji z otoczeniem), sprawnego współdziałania z innymi uczestnikami organizacji i całego systemu bezpieczeństwa w ramach prac zespołowych o charakterze interdyscyplinarnym, krytycznej oceny posiadanej wiedzy i systematycznego jej uzupełniania, wypełniania zobowiązań społecznych. Celem kształcenia jest też przygotowanie studenta do przedsiębiorczego myślenia i działania w złożonych uwarunkowaniach ekonomicznych, prawnych i społecznych.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku administracja wykazuje się w zaawansowanym stopniu wiedzą z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych oraz podstawową wiedzą ekonomiczną, tworzącą podbudowę dla rozumienia struktur, instytucji, zjawisk i procesów społecznych oraz istoty i znaczenia różnych gałęzi prawnych, jak również znajomością problematyki politologicznej i prawnej w zakresie podziału władzy w państwie, instytucji i źródeł prawa w UE, struktury i ustroju państwa oraz zadań i zasad funkcjonowania organów państwa, a także jednostek administracji publicznej w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania administracji państwowej. Posiada także umiejętność interpretowania oraz analizowania zjawisk i procesów społecznych, przy wykorzystaniu dorobku socjologii i psychologii społecznej, umiejętność analizowania zjawisk bezpośrednio związanych z pracą urzędniczą w różnych rodzajach administracji: służbie cywilnej, administracji rządowej i samorządowej oraz administracji gospodarczej, w instytucjach publicznych i pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także organizacjach i instytucjach specjalizujących się we współpracy z partnerami w krajach UE. Ma świadomość profesjonalnych i społecznych zadań absolwenta studiów z dziedziny nauk społecznych, z uwzględnieniem zasad aksjologicznych i etyki pracy w służbie cywilnej oraz reguł komunikacji społecznej. Absolwent potrafi odpowiedzialnie pełnić role zawodowe, kultywować i upowszechniać w życiu społecznym i zawodowym wzory właściwego postępowania, uczestniczyć w promowaniu kultury projakościowej i etyki zawodowej. Cechuje go wrażliwość społeczna, odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe, chęć zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych i interes publiczny.

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Okres trwania: 6 semestrów.

Zakres obejmuje m.in. następujące treści: podstawy zarządzania, mikro i makroenomię, konstytucyjny system organów państwowych, postępowanie administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo cywilne z umowami w administracji oraz finanse publiczne.Zajęcia prowadzą zarówno doświadcznieni pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak również specjaliści zajmujący się problematyką administracji publicznej, zarządzaniem i bezpieczeństwem wewnętrznym w tym eksperci reprezentujący różne jednostki sektora finansów publicznych, takie jak sądy, wojsko, policja, urzędy samorządu terytorialnego.

Uprawnienia. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
 
Administracja publiczna
 
Cel studiów. Wybierając grupę zajęć administracja publiczna, student opanuje podstawowe elementy wiedzy o funkcjonowaniu administracji publicznej, pozna regulacje prawne dotyczące różnych form działania administracji, nabędzie umiejętności sprawnego wykorzystania wiadomości teoretycznych w praktyce. Absolwenci będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do zawodu urzędnika - wszechstronnie wykształconego, znającego europejskie standardy pracy i nowoczesne systemy zarządzania.

Wybrane przedmioty: legislacja administracyjna, zamówienia publiczne, zarządzanie transportem miejskim, partnerstwo publiczno-prywatne, zarządzanie strategiczne i marketing usług publicznych

Sylwetka absolwenta. Absolwent tej grupy zajęć zdobędzie podstawową więdzę w zakresie zarządzania, organizowania i funckjonowania administracji publicznenej, zarówno samorządowej jak i rządowej. Absolwent zna i rozumie wzaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową funkcjonowania administracji publicznej. Absolwet nabędzie umiejętności i kompetencje praktycznego zastosowaniu wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem administracja i zajęciami z grupy administracja publiczna.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia. Administracja rządowa, struktury samorządowowe, służby administracyjne podmiotów gospodarczych, instytucje pozarządowe, administracja specjalna, administracja prywatna, placówki kulturalne, organy partii politycznych, instytucje krajowe, organizacje i instytucje specjalizujące się we współpracy z partnerami w krajach UE.

Administracja samorządowa i finanse publiczne

Cel studiów. Tą grupę zajęć jest skierowana do studentów, którzy są zainteresowani m.in. wykorzystaniem instrumentów finansowych w podmiotach gospodarczych, instytucjach sektora finansów rządowych i samorządowych oraz w podmiotach zarządzających środkami pochodzącymi z funduszy UE. Celem tej grupy zajęć jest jest wykształcenie profesjonalnych kadr urzędniczych, zorientowanych na tworzenie nowoczesnej i sprawnej administracji publicznej i samorządowej.

Wybrane przedmioty. Polityka rolna UE, organizacja ochrony środowiska, postępowanie egzekucyjne w administracji, finanse samorządu terytorialnego, orogramy finansowane z funduszy UE.

Sylwetka absolwenta. Studenci realizujący proces kształcenia w zakresie administracja samorządowa i finanse publiczne są przygotowywani przede wszystkim do samodzielnej pracy w jednostkach samorządowych i innych zajmujących się finansami publicznymi.Absolwenci tej grupy mają świadomość zachodzących procesów finansowych, znają instrumenty finansowe, ich cechy, ryzyko i zastosowanie w szeroko rozumianym sektorze finansów publicznych.
Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia. Jednostki terytorialne na każdym szczeblu organizacji samorządowej: urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, ośrodki świadczeń publicznych, urzędy skarbowe. Absolwent może podjąć równie obowiązki: pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, pracownika Państwowej Inspekcji Handlowej, inspektora sanitarnego i weterynaryjnego, inspektora w dziale organizacji przetargów, referendarza w Ministerstwie lub Urzędzie Wojewódzkim.

Administracja celna

Cel studiów. Z uwagi na fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej grupa zajęć w zakresie administracji celnej stwarza perspektywy zatrudnienia w administracji celnej w regionach przygranicznych, będących jednocześnie granicą obszaru unijnego oraz do podjęcia pracy w administracji publicznej. Wybór tej grupy zajęć daje studentowi możliwość zapoznania się nie tylko z problematyką prawa administracyjnego, lecz także umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji na stanowiskach średniego szczebla w administracji celnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w izbach celnych, urzędach celnych oraz pozostałych jednostkach zajmującymi się problematyką celną w obrocie unijnym i pozaunijnym.

Wybrane przedmioty. Struktura i zadania służby celnej, bezpieczeństwo publiczne, etyka w sferze publicznej i biznesie, prawo celne, kontrola celna, współpraca międzynarodowa służb celnych.

Sylwetka absolwenta. Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy zw. z prawem celnym oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich, sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji i aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, potrafi planować własne uczenie się przez całe życie.
Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku admnistracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia. Administracja celna, administracja podatkowa, instytucje rządowe i samorządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa

Administracja skarbowa i doradztwo podatkowe

Cel studiów. Grupa zajęć w zakresie administracji skarbowej i doradztwa podatkowego oferuje studentom możliwość poszerzenia swojej wiedzy ogólnej z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia związane z funkcjonowaniem aparatu fiskalnego państwa. Celem tej grupy zajęć jest m.in. zapoznanie z problematyką funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery, jak np. sektor gospodarczy. Student zdobędzie umiejętność stosowania właściwych procedur związanych z postępowaniem podatkowym i obowiązków służbowych zw. z wykorzystania wiedzy m.in. z zakresu prawa podatkowego i karnoskarbowego.

Wybrane przedmioty. Podstawy prawa i postępowania podatkowego, struktura i zadania administracji skarbowej, kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych, prawo gospodarcze Unii Europejskiej, postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Sylwetka absolwenta. Student wybierając tą grupę zajęc uzyskują kwalifikacje zawodowe, potrzebne do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich mogąc wykorzystać je w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym, zajmując stanowiska w administracji skarbowej i samorządowej, jak również pracując jako doradca na rzecz podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.

Studenci zapoznają się z problematyką i specyfiką działań podejmowanych na określonym stanowisku w danej jednostce organizacyjnej Krajowej administracji skarbowej, stanowiącej element systemu administracji państwowej. Ponadto student zdobywa praktyczne umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem administracji skarbowej. W celu prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych w doradztwie podatkowym, wśród studentów kształtowana jest samodzielność i odpowiedzialność w zakresie powierzonych zadań oraz umiejność zdobywania wiedzy na temat systemu obiegu informacji w organizacji, sposobów i narzędzi komunikacji wewnątrz organizacji i na zewnątrz
Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: administracja celna, skarbowa oraz samorządowa, przede wszystki izby skarbowe, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, izby celne, urzędy celne oraz pozostałe jednostki uczestniczące w obrocie gospodarczym państwa.

Administracja ochrony zdrowia

Cel studiów. Wybierając grupę zajęć w zakresie administracji ochrony zdrowia student pozna pojęcia i definicje z zakresu prawa ochrony zdrowia oraz zrozumie rolę systemu ochrony zdrowia we współczesnym społeczeństwie. Student tej grupy zajęć będziesz efektywnie organizować pracę w ośrodku służby zdrowia, nauczy się także oceniać czy proponowane rozwiązania prawne znajdą zastosowanie w systemie ochrony zdrowia.

Zajęcia w tej grupie umożliwiają zdobycie kwalifikacji cenionych przez pracodawców sektora ochrony zdrowia realizujących opiekę zdrowotną, politykę zdrowotną, promocję zdrowia. Studia międzywydziałowe (administracja i nauki o zdrowiu).

Wybrane przedmioty: organizacja ochrony zdrowia, zachowania organizacyjne, finanse w ochronie zdrowia, prawo w ochronie zdrowia, promocja zdrowia, zdrowie publiczne

Sylwetka absolwenta. Po ukończeniu studiów, albolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu praw pacjenta, statusu prawnego zakładów opieki zdrowotnej i placówek obrotu farmaceutycznego, ochrony danych medycznych i farmaceutycznych, odpowiedzialności personelu medycznego i farmaceutycznego, kontroli i nadzoru instytucjonalnego, samorządów zawodowych zawodów medycznych i farmaceutycznych, dopuszczania produktów leczniczych do obrotu, systemu ubezpieczeń zdrowotnych, problemów prywatyzacji służby zdrowia. Absolwent grupy zajęć z zakresu administracji ochrony zdrowia będzie cechował się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu organizacji i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, jak również systemu ubezpieczeń społecznych oraz zasad finansowania świadczeń zdrowotnych. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia. W administracji rządowej i samorządowej, instytucjach ubezpieczenia społecznego, Narodowym Funduszu Zdrowia, szpitalach, przychodniach, branży farmaceutycznej, inspekcji sanitarnej, organizacjach pozarządowych - związanych z problematyką zdrowia publicznego, w szczególności: zajmowania stanowisk merytorycznych w instytucjach ochrony zdrowia różnego szczebla, tworzenia programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, kierowania zespołami wykonującymi zadania w ramach zadań ochrony zdrowia, prowadzenia programów dotyczących prewencji i promocji zdrowia w szpitalach, przychodniach.

Facebook

Newsletter

I agree with the Warunki korzystania and the Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.