Pielęgniarstwo

studia I stopnia

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej?

Pielęgniarstwo

Kierunek pielęgniarstwo wykazuje interdyscyplinarny charakter powiązany głównie z takimi dziedzinami jak: nauki o zdrowiu, nauki medyczne oraz kierunkami studiów, które reprezentują wspomniane wyżej dziedziny. Wzajemne powiązanie dotyczy zarówno programu studiów jak i charakterystyki sylwetki absolwenta, który jest przygotowany do udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom wobec odbiorców świadczeń niezależnie od wieku i w różnym stanie zdrowia, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnymi umierającym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Proces kształcenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury pozwalającej na osiągnięcie efektów uczenia się, w skład której wchodzi w szczególności pracownia umiejętności pielęgniarskich.


Zajęcia praktyczne odbywają się warunkach symulowanych i w oparciu o infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w podmiotach wykonujących działalność leczniczą są prowadzone w szczególności w:

  • oddziałach internistycznych, geriatrycznych, chirurgicznych, pediatrycznych, neurologicznych, psychiatrycznych, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położniczych, ginekologicznych i noworodkowych
  • gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)
  • hospicjach.
Licencjat pielęgniarstwa - osoba posiadająca kwalifikacje wie i potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i wysokiego poziomu jakości opieki. Potrafi udzielać świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie promowania zdrowia, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się z pacjentem i otoczeniem w środowisku pracy; organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia; przygotowania zapisu form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej, z poszanowaniem i respektowaniem praw pacjenta. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2. Jest także uprawniony do kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie zobowiązującymi w Polsce przepisami. Osoby posiadające opisywaną kwalifikację mają możliwość kontynuacji kształcenia i zdobycia kwalifikacji na poziomie mgr pielęgniarstwa.
 
Studia stacjonarne w trybie weekendowym co oznacza, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku do niedzieli.

Facebook

Newsletter

I agree with the Warunki korzystania and the Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.