Administracja

studia II stopnia

Dlaczego warto studiować administrację na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej?

Administracja

Kluczowym celem kształcenia na kierunku administracja II stopnia jest przygotowanie studenta do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych m.in. z zadaniami publicznymi, realizowanymi przede wszystkim na różnych poziomach administracji rządowej, samorządowej bądź prywatnej, sprawnego posługiwania się metodami i narzędziami wykorzystywanymi w naukach prawnych, w pogłębionym stopniu wykorzystywania wiedzy w zastosowaniach praktycznych, formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów funkcjonowania administracji oraz realizacji zadań zawodowych w warunkach nie w pełni przewidywalnych, właściwego doboru źródeł i informacji, wykorzystywania w działaniach zawodowych specjalistycznych technologii (także w komunikacji z otoczeniem), sprawnego współdziałania z innymi uczestnikami organizacji i całego systemu bezpieczeństwa w ramach prac zespołowych o charakterze interdyscyplinarnym, krytycznej oceny posiadanej wiedzy i systematycznego jej uzupełniania, wypełniania zobowiązań społecznych. Celem kształcenia jest też przygotowanie studenta do przedsiębiorczego myślenia i działania w złożonych uwarunkowaniach ekonomicznych, prawnych i społecznych.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku administracja dysponuje pogłębioną wiedzą z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych oraz podstawową wiedzą ekonomiczną, tworzącą podbudowę dla rozumienia struktur, instytucji, zjawisk i procesów społecznych oraz istoty i znaczenia różnych gałęzi prawnych, jak również znajomością problematyki politologicznej i prawnej w zakresie podziału władzy w państwie, instytucji i źródeł prawa w UE, struktury i ustroju państwa oraz zadań i zasad funkcjonowania organów państwa, jednostek administracji publicznej w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania administracji państwowej. Posiada także umiejętność interpretowania oraz analizowania zjawisk i procesów społecznych, przy wykorzystaniu dorobku socjologii i psychologii społecznej, umiejętność analizowania zjawisk bezpośrednio związanych z pracą urzędniczą w różnych rodzajach administracji: służbie cywilnej, administracji rządowej i samorządowej oraz administracji gospodarczej, w instytucjach publicznych i pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także organizacjach i instytucjach specjalizujących się we współpracy z partnerami w krajach UE. Jest świadomy profesjonalnych i społecznych zadań absolwenta studiów z dziedziny nauk społecznych, z uwzględnieniem zasad aksjologicznych i etyki pracy z służbie cywilnej oraz reguł komunikacji społecznej. Absolwent jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, kultywowania i upowszechniania w życiu społecznym i zawodowym wzorów właściwego postępowania, uczestnictwa w promowaniu kultury projakościowej i etyki zawodowej. Cechuje go wrażliwość społeczna, odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe, chęć zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych i interes publiczny.

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Okres trwania: 4 semestry.

Zakres obejmuje m.in. następujące treści: postępowanie sądowo-administracyjne, polityka spójności i fundusze strukturalne UE, organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej, systemy zabezpieczeń społecznych, zasady ustroju politycznego państwa, zarządzanie zasobami ludzkimi, ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych, instrumenty zarządzania przestrzenią publiczną. Zajęcia prowadzą zarówno doświadcznieni pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak również specjaliści zajmujący się problematyką administracji publicznej, zarządzaniem i bezpieczeństwem wewnętrznym w tym również eksperci reprezentujący różne jednostki sektora finansów publicznych, takie jak sądy, wojsko, policja, urzędy samorządu terytorialnego.

Uprawnienia. Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
 
Administracja publiczna

Cel studiów. Wybierając grupę zajęć administracja publiczna, student wtoku kształcenia opanuje w stopniu pogłębionym wiedzę o funkcjonowaniu administracji publicznej, pozna regulacje prawne dotyczące różnych form działania administracji, nabędzie umiejętności sprawnego wykorzystania wiadomości teoretycznych w praktyce. Absolwenci będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do zawodu urzędnika- wszechstronnie wykształconego, znającego europejskie standardy pracy i nowoczesne systemy zarządzania.

Wybrane przedmioty: zasady podziału środków publicznych, kultura języka polskiego, prawo rolne w Polsce i UE, przygotowanie projektów do UE, ochrona praw człowieka.

Sylwetka absolwenta. Absolwent tej grupy zajęć posiada pogłębioną więdzę w zakresie zarządzania, organizowania i funkcjonowania administracji publicznenej, zarówno samorządowej jak i rządowej. Absolwent zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową funkcjonowania administracji publicznej. Absolwet posiądzie umiejętności i kompetencje praktycznego zastosowaniu wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem administracja i zajęciami z grupy administracja publiczna.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: administracja rządowa, struktury samorządowowe, służby administracyjne podmiotów gospodarczych, instytucje pozarządowe, administracja specjalna, administracja prywatna, placówki kulturalne, organy partii politycznych, instytucje krajowe, organizacje i instytucje specjalizujące się we współpracy z partnerami w krajach UE.

Administracja samorządowa i finanse publiczne

Cel studiów. Tą grupę zajęć jest skierowana do studentów, którzy są zainteresowani zdobyciem wiedzy w sposób pogłębiony m.in. o wykorzystaniu instrumentów finansowych w podmiotach gospodarczych, instytucjach sektora finansów rządowych i samorządowych oraz w podmiotach zarządzających środkami pochodzącymi z funduszy UE. Celem tej grupy zajęć jest także wykształcenie profesjonalnych kadr urzędniczych, zorientowanych na tworzenie nowoczesnej i sprawnej administracji publicznej i samorządowej.

Wybrane przedmioty: prawo podatkowe,ochrona praw człowieka, kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego, finansowanie inwestycji publicznych, zasady podziału środków publicznych.

Sylwetka absolwenta. Studenci po wybraniu grupy zajęć w zakresie administracji samorządowej i finansów publicznych są przede wszystkim przygotowywani do samodzielnej pracy, na wyższych stanowiskach, w jednostkach samorządowych i innych zajmujących się finansami publicznymi. Absolwenci tej grupy mają świadomość zachodzących procesów finansowych, znają instrumenty finansowe, ich cechy, ryzyko i zastosowanie w szeroko rozumianym sektorze finansów publicznych. Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: jednostki terytorialne na każdym szczeblu organizacji samorządowej: urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, ośrodki świadczeń publicznych, urzędy skarbowe. Absolwent może podjąć równie obowiązki: pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, pracownika Państwowej Inspekcji Handlowej, inspektora sanitarnego i weterynaryjnego, inspektora w dziale organizacji przetargów, referendarza w Ministerstwie lub Urzędzie Wojewódzkim.

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

Cel studiów. Celej grupy zajęć z zarządzania kryzysowego w administracji publicznej jest wykształcenie profesjonalnych kadr urzędniczych specjalizujących się w realizacji zadań w zarządzaniu kryzysowym oraz zorientowanych na tworzenie nowoczesnej, sprawnie działającej administracji publicznej. Ta grupa zajęć oferuje studentom możliwość usystematyzowania i poszerzenia swojej wiedzy ogólnej z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia związane z realizacją zadań zarządzania kryzysowego.

W trakcie studiów studenci tej grupy zajęć uzyskują wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji planowania, aspektów funkcjonalno-prawnych i logistycznych zarządzania kryzysowego, struktur zarządzania kryzysowego i podziału kompetencji, wsparcia teleinformatycznego działań zarządzania kryzysowego komunikacji ze społeczeństwem.

Wybrane przedmioty: organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego, funkcjonalne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego,ochrona osób, mienia, obiektów i przestrzeni, transgraniczna współpraca organów ścigania, zarządzanie publiczne.

Sylwetka absolwenta. Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy zw. z zarządzaniem kryzysowym oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich, sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji i aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, potrafi planować własne uczenie się przez całe życie. Zajęcia w tej grupie zapewniają studentowi opanowanie podstawowych zasad i procedur, podejmowanych w razie zagrożeń i katastrof, m.in. w celu umożliwienia skutecznej komunikacji w trakcie działań podejmowanych przed zaistnieniem kryzysu i po jego wystąpieniu. Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: w zespołach ds. reagowania kryzysowego oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe (np. Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego).

Administracja ochrony środowiska

Cel studiów. W związku z coraz większą interwencją człowieka w otaczające nas środowisko, wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby posiadające umiejętność w płynnym poruszaniu się m.in. w prawnych aspektach administrowania i zarządzania ochroną środowiska. Wybierając grupę zajęć do wyboru z zakresu administracji ochrony środowiska, student zdobędzie wiedzę o systemie ochrony środowiska, kreowaniu polityki proekologicznej, podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska, podjęciu działań w sytuacjach zagrożenia środowiska naturalnego, bądź środowiska człowieka, tworzenia projektów i pozyskiwania środków funduszy wspólnotowych Unii Europejskiej oraz o zasadach podziału środków publicznych. Grupa zajęć w zakresie administracji ochrony środowiska oferuje studentom możliwość poszerzenia swojej wiedzy ogólnej z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia związane z ochroną środowiska. Celem tej grupy zajęć jest m.in. zapoznanie z problematyką funkcjonowania instytucji państwowych odpowiedzialnych za ochronę środowiska z uwzględnieniem oddziaływań na różne sfery społeczne, jak np. sektor gospodarczy. Student zdobędzie umiejętność stosowania właściwych procedur związanych z reglamentacją przestrzeni, mającą na względzie ład przestrzenny i zrównoważony rozwój.

Wybrane przedmioty: polityka proekologiczna, organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego, System ochrony środowiska, zasady podziału środków publicznych, przygotowanie projektów do UE.

Sylwetka absolwenta. Student wybierając tą grupę zajęć uzyskują kwalifikacje zawodowe, potrzebne do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich mogąc wykorzystać je w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym, zajmując stanowiska w administracji publicznej i prywatnej zw. z zarządzaniem i administrowaniem ochroną środowiska. Studenci zapoznają się z problematyką i specyfiką działań podejmowanych na określonym stanowisku w danej jednostce administracji publicznej, jak np. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto student zdobywa praktyczne umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony środowiska. Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się np. recyklingiem

Administracja ochrony zdrowia

Cel studiów. Wybierając grupę zajęć w zakresie administracja ochrony zdrowia student pozna w stopniu pogłębionympojęcia i definicje z zakresu prawa ochrony zdrowia oraz zrozumie rolę systemu ochrony zdrowia we współczesnym społeczeństwie. Student tej grupy zajęć będziesz efektywnie organizować pracę w ośrodku służby zdrowia, nauczy się także oceniać czy proponowanie rozwiązania prawne znajdą zastosowanie w systemie ochrony zdrowia. Zajęcia w tej grupie umożliwiają zdobycie kwalifikacji cenionych przez pracodawców sektora ochrony zdrowia realizujących opiekę zdrowotną, politykę zdrowotną, promocję zdrowia.

Studia międzywydziałowe (administracja i nauki o zdrowiu)

Wybrane przedmioty: organizacja ochrony zdrowia, ochrona praw człowieka, kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego, zarządzanie publiczne, regulacje prawne ochrony zdrowia.

Sylwetka absolwenta. Po ukończeniu studiów, albolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu praw pacjenta, statusu prawnego zakładów opieki zdrowotnej i placówek obrotu farmaceutycznego, ochrony danych medycznych i farmaceutycznych, odpowiedzialności personelu medycznego i farmaceutycznego, kontroli i nadzoru instytucjonalnego, samorządów zawodowych zawodów medycznych i farmaceutycznych, dopuszczania produktów leczniczych do obrotu, systemu ubezpieczeń zdrowotnych, problemów prywatyzacji służby zdrowia. Absolwent grupy zajęć z zakresu administracji ochrony zdrowia będzie cechował się pogłębioną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu organizacji i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, jak również systemu ubezpieczeń społecznych oraz zasad finansowania świadczeń zdrowotnych. Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach ubezpieczenia społecznego, Narodowym Funduszu Zdrowia, szpitalach, przychodniach, branży farmaceutycznej, inspekcji sanitarnej, organizacjach pozarządowych - związanych z problematyką zdrowia publicznego, w szczególności: zajmowania stanowisk merytorycznych w instytucjach ochrony zdrowia różnego szczebla, tworzenia programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, kierowania zespołami wykonującymi zadania w ramach zadań ochrony zdrowia, prowadzenia programów dotyczących prewencji i promocji zdrowia w szpitalach, przychodniach.

Zarządzanie publiczne

Cel studiów. Dynamiczny rozwój sektora publicznego i społecznego stwarza pilną potrzebę kształcenia specjalistów, menedżerów/doradców/konsultantów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit z położeniem nacisku na dostarczenie wiedzy eksperckiej w dziedzinie zarządzania w szeroko rozumianym sektorze publicznym. Celem tej grupy zajęć jest m.in. wieloaspektowe rozwijanie umiejętności samodzielnego działania w organizacjach administracji publicznej i wykorzystywania norm prawnych w praktyce; pogłębione i rozszerzone zdobycie wiedzy na temat otoczenia dalszego (ze szczególnym uwzględnieniem czynników prawnych) i bliższego danej organizacji publicznej i wpływu tego otoczenia na sposób funkcjonowania i realizowania zadań w danej organizacji.

Wybrane przedmioty: transport w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego, zarządzanie publiczne, finansowanie inwestycji publicznych, funkcjonalne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego, zasady podziału środków publicznych

Sylwetka absolwenta. Grupa zajeć z zarządzania publicznego wzorowana jest na najlepszych modelach programów uczelni zagranicznych, dzięki temu spełnia standardy międzynarodowe. Studia charakteryzuje praktyczne podejście do tematu, gdyż zajęcia prowadzą praktycy zarządzania publicznego, dydaktycy posiadający wiele doświadczeń praktycznych wynikających ze współpracy z organizacjami sektora publicznego. Absolwenci tej grupy zajęć nabędą wiedzę w stopniu pogłębionym w zakresie sposobów funkcjonowania organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w organizacjach sektora publicznego. Ponadto student zdobędzie umiejętności profesjonalnego stosowania procedur związanych z wykonywaniem zleconych zadań; organizacji pracy i pozyskiwania wiedzy niezbędnej do wykonania zleconych zadań; sprawnego komunikowania się w organizacji;oraz wieloaspektowej współpracy w zespole z uwzględnieniem norm etycznych, zdolności kooperacyjnych. Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: urząd gminy i miasta oraz ich spółki i jednostki organizacyjne,starostwa powiatowe,urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy i izby skarbowe, urzędy i izby celne, instytucje kultury,organizacje pozarządowe,jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jednostki służby zdrowia.

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Cel studiów. Wybierając grupę zajęć w zakresie administracji bezpieczeństwa wewnętrznego, student uzyska kwalifikacje wymagane od specjalistów do spraw bezpieczeństwa, porządku publicznego i zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych, zatrudnionych w aparacie pomocniczym organów administracji. Studia na tym zakresie zajęć przyczynią się dopogłębionego i rozszerzonego zdobycia praktycznych umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów administracji publicznej uwarunkowanej na gwarantowanie bezpieczeństwa wewnętrzego kraju.

Wybrane przedmioty: organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego, funkcjonalne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego, ochrona osób, mienia, obiektów i przestrzeni, transgraniczna współpraca organów ścigania, ochrona praw człowieka.

Sylwetka absolwenta. Absolwent tej grupy zajęć będzie przygotowany w szczególności do wykonywania zadań typowych dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład publiczny. Student poznana i zrozumie zewnętrzne i wewnętrzne warunki funkcjonowania organizacji i podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne, z którymi ta organizacja współpracuje. Innymi słowy, absolwent pozna specyfikę realizacji zadań administracji w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego a także funkcjonowania instytucji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto, wybierając zajęcia z administracji bezpieczeństwa wewnętrznego student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kompetencje w obszarze zarządzania w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.
Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: służby państwowe i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa np.: policja, straż graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, służba celna. Organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe np.: Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Facebook

Newsletter

I agree with the Warunki korzystania and the Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.