Pielęgniarstwo

studia II stopnia

Pielęgniarstwo

Proces kształcenia na studiach drugiego stopnia jest zorganizowany w sposób umożliwiający studentom będącym absolwentami studiów pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2016/2017 i nie ukończyli kursu specjalistycznego, osiągnięcie szczegółowych efektów uczenia się określonych dla studiów pierwszego stopnia w zakresie wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich.

Proces kształcenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury pozwalającej na osiągnięcie efektów uczenia się.

Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia, w szczególności w oddziałach szpitalnych oraz gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)

Magister pielęgniarstwa - osoba posiadająca ww. kwalifikacje wie i potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Potrafi komunikować się w miejscu pracy, organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Osoba ta przestrzega zasad etyki w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej; jest przygotowana do ordynowania leków i określonych wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2. Jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym na stanowiskach administracyjnych, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych; jest także przygotowana do prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa, kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek lub położnych, ustawicznego samokształcenia i rozwoju zawodowego.

Facebook

Newsletter

I agree with the Warunki korzystania and the Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.