Aktualności

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z poźn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia w grupach powyżej 45 osób odbywają się przy użyciu technik kształcenia na odległość.

§ 2
Zajęcia w grupach poniżej 45 osób realizowane są stacjonarnie, ich planowanie w poszczególnych salach wykładowych musi uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujące w dniu wydania tego zarządzenia.

§ 3
Dopuszcza się możliwość innej organizacji zajęć, jeśli nastąpi zmiana wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 4
Dopuszcza się możliwość stacjonarnego egzaminowania lub zaliczania zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w sytuacji, gdy prowadzący ma poważne wątpliwości co do skuteczności weryfikacji wszystkich efektów kształcenia w formie zdalnej. Przeprowadzenie takiego egzaminu lub zaliczenia oznacza konieczność podziału studentów na mniejsze grupy. Podział ten musi uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Rektora COVID-19 - pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.